Student working in research nanolab

Porosimetry           
Quantachrome Poremaster 33 Hg Intrusion Porosimeter          
Quantachrome Autosorb 3B Nitrogen Sorption Porosimeter

Oxygen Permeation Analyzer (OPA) 
Illinois Instruments 8001 Oxygen Permeation Analyzer